Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Revista ETEIF
Núm. 1 
Núm. 2 
2002-05-15 | SITEF
Revista ETEIF
Núm. 1 Abril 1998

La imatge al costat de l'abstract de cada article dóna accés al text en format .PDF
La imagen junto al abstract de cada artículo da acceso al texto en formato .PDF

Turisme Rural
AA VV
L'article analitza la iniciativa de desenvolupament rural plantejada al projecte Leader II de la Unió Europea a l'àmbit de les illes d'Eivissa i Formentera. L'enfoc es centra en els aspectes relacionats amb el turisme rural i l'agroturisme.

El artículo analiza la iniciativa de desarrollo rural planteada mediante el proyecto Leader II de la Unión Europea en el ámbito de las islas de Eivissa y Formentera. El enfoque se centra en los aspectos relacionados con el turismo rural y el agroturismo.

Estacionalitat (Discusió).
Mariano Ramón; Eulària Escandell i Tony Matutes.
Els autors dels dos artícles donen una visió particular sobre un dels temes més actuals en l'estructura turística de les Illes Pitiüses. Els diferents punts de vista aporten riquesa al debat.

Los autores de los dos artículos ofrecen su visión particular sobre uno de los temas más candentes en la estructura turística de la Islas Pitiusas. Los diferentes puntos de vista aportan riqueza al debate.

El impacto del Euro: Dos prespectivas económicas.
Bárbara Del Rio-Ortega, Mónica Cepeda, José Sánchez.
Quins efectes econòmics tindrà la implantació definitiva del Mercat Únic?. En particular, com afectarà al mercat turístic pitiús?. Els autors apunten diverses conseqüències i intenten preveure algunes altres sobre subsectors com el turisme rural.

¿Que efectos económicos causará la implantación definitiva del Mercado Único?. En particular, ¿cómo afectará al mercado turístico Pitiuso?. Los autores apuntan distintas consecuencias e intentan prever algunas otras sobre subsectores como el turismo rural.

La mujer y la salud
Francisca López y Eva Valiente.
Interessant artícle sobre el passat de la dona a la societat pitiüsa. Aporta informació sobre la demografia de gènere a Eivissa, ralacionat-la amb la salut i la importància del nucli familiar en el present segle.

Interesante artículo sobre el pasado de la mujer en la sociedad pitiusa. Aporta información sobre la demografía de género en Eivissa, relacionándola con la salud y la importancia del núcleo familiar en el presente siglo.

Economía del turismo en Eivissa i Formentera
Tomás Méndez
El turisme, malgrat les seves pujades i baixades ha impulsat el creixement d'Eivissa i Formentera com mai abans a la història. S'albiren canvis i es important conèixer la nostra situació actual i les tendències futures per poder avançar-nos i seguir d'aquesta manera mantenint l'alt nivell aconseguit fins ara.

El turismo, a pesar de sus alzas y bajas ha impulsado el crecimiento de Eivissa y Formentera como nunca antes en la historia. Se avecinan grandes cambios y es importante conocer nuestra situación actual y las tendencias futuras para poder anticiparnos y seguir de esta forma manteniendo el alto nivel de vida conseguido hasta ahora.

Orientacions sobre el poblament a les Pitiüses
Gerard Móra
Al llarg de la història una caracteristica particular del poblament pitiús fou la seva dispersió al món rural. L'article tracta de comprovar la situació actual d'aquesta constant, analitzant si l'impacte del turisme l'ha fet variar de manera significativa

A lo largo de la historia una característica particular del poblamiento pitiuso fue su dispersión en el mundo rural. EL artículo trata de comprobar la situación actual de esta constante, analizando si el impacto del turismo la ha hecho variar de manera significativa.

El comerciante del Siglo XXI.
Cesáreo Sánchez
A l'article s'analitzen de manera crítica alguns aspectes del comerç actual: "Hi ha molts comerciants que no s'han adonat de l'arribada del segle XXI, tot i que pitjor ho tenen aquells que encara viuen en el s. XIX".

En el artículo se analizan de forma crítica algunos aspectos del comercio actual: " Hay muchos comerciantes que no se han dado cuenta de que está entrando el siglo XXI, aunque peor lo tienen aquellos que todavía viven en el s. XIX "

Medidas de protección de la legalidad urbanística.
Maite Torres
Davant la indisciplina urbanística, es a dir, davant la realització de construccions sense llicència, o malbaratant les seves determinacions o emparant-se en una llicència il·legal, el nostre ordenament jurídic reacciona amb les anomenades "mesures de protecció de la legalitat urbanística". Aquest treball analitza el seu règim jurídic i ofereix una aproximació a la jurispridència del TS i del TSJB.

Frente a la indisciplina urbanística, esto es, frente a la realización de obras sin licencia, o contraviniendo sus determinaciones o al amparo de una licencia ilegal, nuestro ordenamiento jurídico reacciona mediante las denominadas "medidas de protección de la legalidad urbanística". Este trabajo analiza su régimen jurídico y ofrece una aproximación a la jurisprudencia del TS y TSJIB.
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.